Deinego Nona, dr.în pedagogie, conf.univ. la catedra de matematică și informatică (USARB), programator de sisteme automatizate. Mai mult de 30 publicații în domeniul teoriei și metodologiei instruirii, inclusiv note de curs, 2 cursuri pe platforma Moodle, articole și prezentări la conferințe naționale și internaționale. Referent oficial la susținerea a unei teze de doctor, membru al Consiliului Științific Specializat la susținerea a 2 teze de doctor.

Domenii de interes: evaluarea nivelului de pregătire, testare computerizată, testare adaptivă.

Publicaţii relevante în domeniu:

 Cabac Valeriu, Deinego Nona, Negară Corina, Strategii didactice şi tehnologii informaţionale în sprijinul calităţii formării specialiştilor, Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova, Vol. VII-alea, Chişinău,2011, p.54- 59.

 Deinego N. Evaluarea în cursul electronic: autoevaluarea, evaluarea formativă și evaluarea sumativă. În: “CRUNT 2014: Bunele practici de instruire E-Learning/Online: Culegere de articole, 24-27 septembrie/ Univ. Tehn. A Moldovei – Chișinău: S.n., 2014. Tipogr. Bons Offices, p.233-239.