Skutnițki Olesea, drd., magistru în informatică (Gestiunea informației), asistent universitar la Catedra de Matematică și Informatică (USARB). Mai mult de 10 publicații în domeniul teoriei și metodologiei instruirii (informatica), articole și prezentări la conferințe naționale și internaționale. Membru al proiectului din 1.09. 2016 până în prezent.

Domenii de interes: profesionalizarea viitorilor profesori de informatică, instruirea adaptivă în instituții de învățământ superior, utilizarea TIC în procesul didactic.

Publicaţii relevante:

  CABAC, V., SKUTNIȚKI, O. Determinarea conținutului instruirii la disciplina școlară „Informatica” prin transpoziția didactică. În: „Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar”: Materialele conferinţei ştiinţifico-practice naţionale cu participare internaţională, 27-28 octombrie 2017.- Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2017.

  SKUTNIȚKI, O., CABAC, V. Sarcini didactice cu caracter creativ în formarea profesională a viitorului profesor de informatică. In: International conference on mathematics and informatics technologies: dedicated to the illustrious scientist Valentin Belousov, April, 19-21, 2018, Bălți: Communications.

  CABAC, V., SKUTNIȚKI, O. Utilizarea elementelor microînvățării în cadrul procesului de formare a competenței informaționale la studenții specialităților pedagogice neinformatice. În: „Probleme actuale ale didacticii științelor reale”, ed. a 2-a, consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu (2; 2018; Chișinău): Materialele Conferinței științifico - didactică națională cu participare internațională 11-12 mai, 2018- Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2018.

  4. Скутницки, О. В. Образ ученика/студента в дистанционном обучении. В: Дистанционное обучение в высшем профессиональном образовании: опыт, проблемы и перспективы развития: IX Всероссийская научно - практическая конференция c международным участием, 24 апреля, 2018 года.-СПб.: СПбГУП, 2018.