Available courses

Curs de rezolvare a problemelor pentru clasele primare

Цель курса: подготовка будущих учителей к проектированию, организации и проведению уроков математики в начальной школе.

Materie-suport, exerciții și teste la curs

Cursul este centrat pe generalizarea elementelor de aritmetică studiate în cursul preuniversitar și studierea unor noțiuni fundamentale, teoreme și structuri din algebra liniară. Contribuie la formarea unui limbaj matematic corect, nivelurilor superioare ale gândirii, gândirii critice și altor trăsături personale, necesare unui viitor absolvent al specialității Matematică și Informatică 

Здесь будут предложены материалы курса, проведены тесты и экзамен в электронном варианте  

Didactica matematicii este primul curs în programul de învățământ, care integreaza deprinderile obținute în cadrul studierii cursurilor de matematică cu cele obținute prin studierea cursurilor de pedagogie și psihologie.  Este unitatea de curs, care pretinde să vă formeze capacități de a planifica corect o oră de matematică în gimnaziu, de a face față diferitor situații didactice: de la recomandări de predare a anumitor conținuturi până la recomandări de soluționare a problemelor posibile, care pot apărea în timpul lecției de matematică. Va trebui să lucrați mult independent, însă aceasta se va recupera prin ceea ce veți învăța în cadrul acestui proces. Nu vă fie frică de școală, noi vă vom propune soluții pentru multe situații.

Cursul este destinat pregătirii viitorilor învățători ai claselor primare pentru organizarea procesului de predare-învățare-evaluare la una din disciplinele școlare de bază - matematică. La finele studierii cursului studentul va fi capabil:

-          Să descrie structura, conţinutul și logica cursului primar de matematică;

-          Să aplice principiile didactice fundamentale pentru procesul educaţional la matematică în ciclul primar, reperele metodologice ale acestui proces;

-          Să elaboreze demersuri didactice pentru rezolvarea unei probleme textuale de matematică, pentru promovarea metodelor didactice însușite în cadrul studierii cursului primar de matematică;

-          Să realizeze demersuri didactice pentru rezolvarea unei probleme textuale de matematică;

-          Să elaboreze proiecte didactice pentru diferite tipuri de lecţii de matematică cu argumentarea tipului şi structurii alese;

-          Să implementeze integral proiecte didactice pentru diferite tipuri de lecţii de matematică la ciclul primar.

Cursul este destinat studierii aplicaţiilor tehnologiilor educaţionale moderne (TEM): instruire diferenţiată, instruire adaptivă, dezvoltarea gîndirii critice, tehnologia atelierelor, instruirea prin proiecte pentru procesul didactic la matematică. Aplicaţiile pentru fiecare din aceste tehnologii presupune utilizarea oportunităţilor oferite de tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, astfel o componentă substanţială a cursului va fi dedicată elaborării resurselor digitale pentru aplicaţiile TEM în diferite medii: Geogebra, Hotpotatoes, Power Point, Moodle

Cursul „Gestiunea informației” se focusează pe proiectarea, implementarea și utilizarea bazelor de date relaționale. Studenții vor face cunoștință cu noțiunile de bază din domeniul bazelor de date. Sunt analizate diverse modele de date, avantajele și dezavantajele lor, modalități de proiectare a bazelor de date relaționale, necesitatea și beneficiile normalizării. Studenții fac cunoștință cu limbajul SQL: definirea și modificarea structurii bazei de date, manipularea datelor, interogarea bazei de date, procesarea interogărilor. Studenții înțeleg necesitatea menținerii integrității datelor într-o bază de date, avantajele și modalitățile de utilizare a vederilor, avantajele utilizării indecșilor. În cadrul disciplinei se folosește sistemul de gestiune a bazelor de date SQL Server.

Cursul este destinat studenţilor de la specialitățile „Informatica (profil pedagogic)”, „Informatica (științe exacte)”, „Informatica și limba engleză”, „Matematica și Informatica”, studii superioare de licență a Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice și ale Mediului. Este o disciplină obligatorie pentru viitorii specialiști în informatică.

În acest curs se vor studia bazele Analizei matematice. Temele centrale ale acestui curs sunt: șiruriri numerice, conceptul de limită a șirului numeric, proprietățile șirurilor convergente; conceptele de limită, continuitate și derivabilitate a funcțiilor reale de o variabilă reală.

Curs pentru specializarea Didactica matematicii. Se studiază întrebări specifice procesului educațional la matematică, ce țin de studierea compartimentelor aritmetică și algebră 

Integrarea cursului în programul de studii:

  Formarea inițială a profesorilor de clasele primare, cea ce se realizează în cadrul progamului de studii respectiv, presupune indiscutabil, pregătirea viitorilor profesori pentru predarea unităților de curs fundamentale în ciclul primar, inclusiv matematica. Studenții acestor specialități sînt pregătiți la etapa inițială prin cursurile de pedagogie și psihologie, bazele cursului elementar de matematică. După studierea cursului studenții vor fi pregătiți pentru proiectarea și realizarea procesului educațional la matematică în ciclul primar.

Finalităţile cursului:

 Studentul va fi capabil:

 

-          Să descrie structura, conţinutul și logica cursului primar de matematică;

-          Să aplice principiile didactice fundamentale pentru procesul educaţional la matematică în ciclul primar, reperele metodologice ale acestui proces;

-          Să elaboreze demersuri didactice pentru rezolvarea unei probleme textuale de matematică, pentru promovarea metodelor didactice însușite în cadrul studierii cursului primar de matematică;

-          Să realizeze demersuri didactice pentru rezolvarea unei probleme textuale de matematică;

-          Să elaboreze proiecte didactice pentru diferite tipuri de lecţii de matematică cu argumentarea tipului şi structurii alese;

-          Să implementeze integral proiecte didactice pentru diferite tipuri de lecţii de matematică la ciclul primar.

Cursul "Studiul materialelor textile" are drept obiectiv:obținerea cunoștințelor privind fundamentele teoretice ale stiinței materialelor textile, cunoașterea proprietăților fizice, chimice, mecanice și tehnologice ale fibrelor, de la binecunoscutele si aparent banalele fibre naturale: bumbac,in cînepă, mătase, păruri etc., pînă la fibre chimice și alte fibre ca: sticla, metalice, roci0, tehnologii de obținere a firului, tehnologii de obținere a țesăturilor și tricoturilor. Acestea toate reprezintă conținutul cursului de față adresat designerilor. În speranța însușirii facile si, mai ales, valorificării cunostințelor împărtășite, urez studenților nostri Succese cit mai mari!

Eficienţa instruirii matematice depinde foarte mult de stilul abordat de profesor şi caraceristicile instruitului. Teoria educaţiei, care valorifică la maximum caracteristicile instruitului este instruirea centrată pe cel ce învaţă. Cursul Instruirea centrată pe cel ce învaţă în matematică transpune teoria generală în aplicaţii specifice procesului educaţional la matematică: valorificarea tipurilor de inteligenţă, stilurilor de învăţare şi capacităţilor matematice în condiţiile şcolii contemporane şi curriculei modernizate la matematică.

Cursul este elaborat ca o componentă a modului Web programare ciclu II (Masterat)

Cursul electronic Tehnologii informaţionale este un curs obligatoriu la toate specia­li­tă­ţile neinformatice din cadrul facultăţilor USARB, având drept scop formarea de abilităţi şi competenţe în utilizarea calculatorului.

Disciplina Tehnologii informaţionale include două compartimente:

– concepte de bază ale tehnologiei informaţiei şi sistemului de calcul;

–    tehnologii informaţionale aplicate.

La rândul său, compartimentul Tehnologii informaţionale aplicate constă din cinci unități de învățare practice:

  1. Sisteme de operare;
  2. Utilizarea reţelelor de calculatoare și a serviciilor electronice on-line;
  3. Procesarea documentelor;
  4. Procesarea tabelelor;
  5. Procesarea prezentărilor.

Курс содержит сведения о первом книжно-письменном языке славян, его системе, культурно-исторической роли как древнейшего общеславянского литературного языка, а также сведения, касающиеся предшествующей, праславянской эпохи в развитии живого языка с ее основными фонетическими процессами.

Данный курс является введением в историю русского языка, подготавливая студентов к изучению исторической грамматики русского языка, истории русского литературного языка, отдельных разделов курса современного русского языка. В курсе излагается конкретный языковой материал – фонетика и грамматика старославянского языка; именно эти знания служат научной базой для изучения русского языка, обеспечивают реализацию требования историзма в лингвистическом образовании филологов